Bize Ulaşın Bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba 07:57

2022 Yaşlılık ve Özürlü Aylığı

 

2022 Yaşlılık ve Özürlü Aylığı 

2022 sayılı Kanuna göre 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık hakkından faydalanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL)'den daha az geliri olan Türk vatandaşlarına geçimlerini sağlamak üzere aylık bağlanabilmektedir.

Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte ikametgâhlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İlgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğü, Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükmü doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri düzenleyerek gerekli işlemleri yapmaktadır.

2022 Sayılı Kanuna Göre Aylıktan Faydalanamayacak Olanlar

a) Sosyal Güvenlik Kurumlarından aylık alanlar (Malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık alan çocuklardan aylıkları bu kanun kapsamında ödenen özürlü aylıklarından düşük olanlar hariç)

b) Medeni Kanunun 364 ncü maddesine göre bakmakla mükellef kimsesi bulunduğu tespit olunanlar. "Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Md.364"

c) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar (Muhtaçlık sınırı (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL)

d) Muhtaçlık sınırı üzerinde mahkeme kararı ile veya kanunla bağlanmış devamlı bir geliri olanlar.

e) Menkul ve gayrimenkul mallarından dolayı veya herhangi bir şekilde sürekli bu kanunun 1nci maddesine göre bağlanacak aylığa eşit veya daha fazla geliri olanlar.

f) Kamu kurumlarında yiyecek ve barınma dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılan kişilerden(örneğin sosyal hizmetler kurumlarında sürekli olarak ücretsiz bakımı yapılan kişiler) kendilerine kanunlarına göre muhtaçlık sınırının üzerinde harçlık ve ücret ödenenler.

 
2022 Sayılı Kanuna göre 4 çeşit aylık bağlanmaktadır; 

1.       Yaşlılık Aylığı (65 yaşından büyük olanlar)

2.       Özürlü Aylığı (18yaşından büyük, %40 - %69 özürlü olanlar)

3.       Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (18 yaşından büyük, %70 ve üzeri özürlü olanlar)

4.       Özürlü Yakını Aylığı (18 yaşından küçük özürlü yakını olanlar)

 

 1. YAŞLILIK AYLIĞI 

a)Yaşlılık Aylığı Kimlere Verilir ?

65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan (01.07.2008 itibariyle 83,08 YTL) daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır.

b) Yaşlılık Aylığı İçin İstenilen Belgeler Nelerdir ?

1-      2022 sayılı Kanuna göre Başvuru Formu

2-      Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

  
2. ÖZÜRLÜ AYLIĞI

a) Özürlü Aylığı Kimlere Verilir ?

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ila %69 arasında olan ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL) altında olan kimselere, 2022 sayılı kanunun 1.maddesinde belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında (01.07.2008 tarihi itibariyle 166,16 YTL) ödenen aylıktır.

  
b. Özürlü Aylığı İçin İstenilen Belgeler

1-      2022 sayılı Kanuna göre Başvuru Formu

2-      Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

3-      Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu.

4-      Türkiye İş Kurumuna kendileri veya Kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge (Bu belgenin sadece özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40-%69 arası olanlar için gönderilmesi gerekmektedir)

3. BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI

a) Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Kimlere Verilir ?

18 yaşından büyük olup, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından aldığı veya alabileceği nafaka (yardım) miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL) altında olan kimselere 2022 sayılı kanunun l.maddesinde belirlenecek aylık tutarının %300'ü tutarında (01.07.2008 itibariyle 249,24 YTL) ödenen aylıktır.

b) Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı İçin İstenilen Belgeler

1-      2022 sayılı Kanuna göre Başvuru Formu
2-      Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu.
3-      Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

4. ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI

a) Özürlü Yakını Aylığı Kimlere Verilir ?

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanununa göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL) altında olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, 2022 sayılı kanunun 1. maddesinde belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında (01.07.2008 itibariyle 166,16 YTL) ödenen aylıktır.

b)  Özürlü Yakını Aylığı İçin İstenilen Belgeler

1-      2022 sayılı Kanuna göre Başvuru Formu
2-       Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında Yönetmelik gereğince Özürlü çocuk adına özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
3-      Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

 
Aylıkların Ödenmesi

Bağlanan bu aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir.

Aylıkların Kesilmesi ve Bildirim Yükümlüğü

 Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin yada bu yönetmelik kapsamında bulunan 18 yaşından küçük Özürlünün;

a) Ölümü,
b) Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),
c) Muhtaçlığın kalkması,
ç) Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,
d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,
e) Daimi olmayan sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi,
f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
g) Özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, özürlünün 18 yaşını tamamlaması veya bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi.

Hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumları Kurumumuza üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi veya varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilir.

2022 YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ